back | source
การกำหนดพิกัดให้แผนที่ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
 1. การกำหนดพิกัด
  // Custom location
  map.location({ lon:100, lat:16 }, true);
  
  // Geolocation
  map.location(longdo.LocationMode.Geolocation);
  • ตัวแปรแรก: พิกัดแผนที่ เช่น longitude 100, latitude 16
  • ตัวแปรที่ 2: การแสดง animation ค่า Default คือ false
  • longdo.LocationMode.Geolocation: ตัวแปรที่ใช้ในการบอกว่าให้ทำให้แผนที่ปรากฎ ณ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งาน
  ตัวอย่าง
 2. การแสดงพิกัด
  // Crosshair location
  var result = map.location();
  
  // Mouse location
  var result = map.location(longdo.LocationMode.Pointer);
  • การไม่ระบุตัวแปร: ให้แสดงค่าพิกัดที่จุดกลางแผนที่
  • longdo.LocationMode.Pointer: ตัวแปรที่ใช้ในการบอกว่าให้แสดงค่าพิกัดที่ตำแหน่งเมาส์