back | source
การแสดงเขตการปกครอง/สถานที่
 1. ใช้คำสั่ง Overlays.load โดยใส่ paremeter เป็น longdo.Overlays.Object ดังนี้
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('10', 'IG'));
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('2_', 'IG'));
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('610604;610607;610703;610704;610802', 'IG', {
    combine: true
  });
  • id '10': geocode ของเขตการปกครองที่ต้องการแสดง
  • dataset 'IG': ใช้ฐานข้อมูลเขตการปกครองตาม geocode
  ตัวอย่าง

  รายการ geocode
 2. สามารถใส่ option ได้ โดยจะเหมือนกับ option ในการสร้าง Polygon
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
   '12',
   'IG',
   {
    title: 'นนทบุรี',
    label: 'นนทบุรี', //ข้อความบน object
    lineColor: '#888', //สีของเส้น
    fillColor: null //สีพื้นหลัง
   }
  ));
  ตัวอย่าง
 3. แสดงเขตการปกครองตามชื่อได้ โดยระบุ dataset เป็น 'ADM'
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
   'ต.ถ้ำน้ำผุด',
   'ADM'
  ));
  ตัวอย่าง
 4. ใส่สถานที่จาก longdo map ได้ โดยระบุ dataset เป็น 'LONGDO'
  map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
   'A10000001', //รหัส POI
   'LONGDO',
  ));
  ตัวอย่าง
 5. ลบเขตการปกครอง/สถานที่ ด้วยคำสั่ง Overlays.unload
  map.Overlays.unload(object1);
  ตัวอย่าง