back | source
การใช้งานแผนที่หลายชุดในหน้าเดียว
  1. ผู้ใช้งานสามารถสร้าง longdo.Map object ขึ้นมาหลายๆอันเพื่อแสดงแผนที่หลายชุดได้
  2. สามารถใช้ Event handler ในการเชื่อมโยงแผนที่แต่ละอัน
    ตัวอย่าง